Slovensky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY BIZNISWEB a FLOX

Služba Biznisweb a Flox slúži na vytváranie a aktualizáciu webových stránok, prioritne pre firmy.

1. Prevádzkovateľ služby
Prevádzkovateľom služby je IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
IRISOFT, s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene IRISOFT, s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti IRISOFT, s.r.o. a jej ochrannej známky FLOX CMS, domén BiznisWeb a Flox na ponuku služieb cudzej firmy.

2. Ďalšie ujednania
Používateľ služby BiznisWeb musí byť osoba vo veku od 18 rokov!
Používateľ vyplnením formulára v Krok 2 pri vytváraní testovacej web stránky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, e-mail.
Používateľ vyplnením objednávkového formulára BiznisWeb dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: kontaktná adresa, telefónne číslo.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.
Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o registračnom procese v službe BiznisWeb. Prevádzkovateľ Používateľa emailom informuje aj o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzve na vyplnenie fakturačných údajov, vyzve na úhradu za služby, informuje o zaplatení záväzkov, zašle predfaktúru a faktúru, informuje o zmazaní web stránok vytvorených v službe BiznisWeb a pod.. Prevádzkovateľ emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom sms, informuje o novinkách služby BiznisWeb a ponukách Prevádzkovateľa.
Používateľ služby BiznisWeb si prenajíma v zvolenom časovom intervale redakčný systém FLOX CMS, spolu s priestorom na serveri a inými službami, a teda nie je vlastníkom licencie redakčného systému FLOX CMS. V prípade záujmu môže Používateľ za jednorazový poplatok zakúpiť licenciu redakčného systému FLOX CMS, pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.
Prevádzkovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba BiznisWeb splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa za mail osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových sluižeb, zmena prihlasovacích údajov a pod....)
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom,
ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu, obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke, poskytnutí; existenciu práva a podmienky za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny,
Ak je Prevádzkovateľom web stránky spoločnosť poskytujúca úvery, pôžičky a hypotéky, je povinná vydokladovať do 5 dní od vyplnenia objednávky BiznisWeb platné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti na území Slovenskej Republiky. Potvrdenie je možné zaslať na email adresu.
Právnická a fyzická osoba sídliaca / žijúca mimo územia členských štátov EU zašle do 2 dní od vyplnenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. oskenované potvrdenie o podnikaní v danom štáte v prípade právnickej osoby.
Predaj služby BiznisWeb tretím osobám.
Používateľ súhlasí, že nebude službu BiznisWeb poskytovať tretím osobám. Pre služby BiznisWeb platí cenník dostupný na stránke stránke BiznisWebu. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na stránke BiznisWebu.

3. Referencia na Vašu web stránku
Na každej web stránke vygenerovanej službou BiznisWeb je krátky textový odkaz na službu BiznisWeb a autora služby. Ak Používateľ nechce mať na svojej web stránke odkaz na službu BiznisWeb, môže si objednať doplnkovú službu - "odstránenie päty BiznisWeb zo stránky" cez objednávkový formulár.
Poskytovateľ služby BiznisWeb môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa,
v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

4. Testovacie obdobie
Používateľ má k dispozícii 15 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. Ihneď po objednaní služby Používateľom (pomocou objednávkového formulára na BiznisWeb, v redakčnom systéme Flox, alebo pomocou e-mailu), prechádza stav služby do predplateného obdobia a Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Používateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia zdarma, pretože služba prechádza do predplateného obdobia.

5. Postihy za neuhradenie faktúry
3 dni po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému
14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera
6. Ukončenie služby
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:
Stránky porušujú zákony štátu v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér, alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
stránky nie sú aktívne, na stránkách nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti
použivateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb,
ak používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense
stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.
V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.

7. Zmena balíka služieb
Používateľ si môže v START stránke v administrácii webu doobjednať bloky z vyššej verzie, resp. zvoliť si iný balík služieb (napr. objedná si prechod z balíka Start na Standard alebo opačne). Používateľ objedná zmenu balíka služieb aj odoslaním žiadosti o zmenu balíka cez kontaktný formulár, potom Prevádzkovateľ nastaví balík služieb podľa žiadosti Používateľa.

Zmena v balíku služieb sa uskutoční od nasledujúceho fakturačného obdobia po úhrade splatných predfaktúr za súčané fakturačné obdobie. Pri zmene na nižší balík služieb Prevádzkovateľ nevracia rozdiel predplatného za služby BiznisWeb za obdobie od momentu objednávky nižšieho balíka služieb po ukončenie súčasného fakturačného obdobia vyššieho balíka služieb.

8. Registrácia domén a zmena vlastníka domén (SK, CZ, COM, EU...)
Prevádzkovateľ služby BiznisWeb registruje domény pri obdržaní objednávky tzv. zrýchleným spôsobom, kedy vlastníkom aj registrátorom domény je IRISOFT s.r.o.. Na požiadanie zákazníka zaregistrujeme doménu do jeho vlastníctva.
Zmena vlastníctva domény z IRISOFT s.r.o. na používateľa služby je možná kedykoľvek, IRISOFT s.r.o. neúčtuje za to žiadne poplatky.

Ak si používateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže IRISOFT s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže IRISOFT s.r.o. pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v BiznisWeb
V prípade porušenia, alebo podozrenia na porušenie, autorských práv tretích strán ma poskytovateľ právo uskutočniť vo web stránke používateľa služby BiznisWeb zmeny ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu autorských práv tretích strán.

9. Autor služby a redakčného systému
Autor redakčného systému FLOX CMS je IRISOFT, s.r.o.. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, vrátane dobrej povesti na FLOX CMS, úpravy alebo zmeny. IRISOFT, s.r.o. je autorom grafických návrhov, používaných v BiznisWeb, šablón a samotnej služby BiznisWeb.

Používateľ služby BiznisWeb a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

V Trenčíne, 18.5. 2007