Česky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY BYZNYSWEB a FLOX

 

IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.

se sídlem Neklanova 120/18, Praha 2 - Vyšehrad, 128 00
IČ: 27945014
DIČ: CZ27945014.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 128390
pro poskytování software a poradenství v oblasti software, zpracování dat, služby databank, reklamní činnost a marketing, pořádání odborných kurzů, školení a grafické práce.

Kontaktní údaje: Kanceláře: Na Zlatnici 8, Praha 4 - Podolí, 147 00
Tel.: 222 74 64 10

(dále jen „Poskytovatel“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,VOP“) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb mezi Poskytovatelem a další fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem (dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Poskytovatelem.

1.2. Smlouva se týká poskytování software s názvem FLOX (dále jen “redakční systém”), který slouží na vytvoření a správu webových stránek nebo e-shopu, a služeb elektronické pošty na serverech Poskytovatele Objednateli a/nebo dále zprostředkování registrace a registraci doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen a/nebo poskytování doplňkových služeb ze strany Poskytovatele pro Objednatele (dále společně jen jako „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“).

1.3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to konkrétně obchodním zákoníkem.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Na webových stránkách Poskytovatele nebo v mobilní aplikaci "Flox" vyplní zájemce o Služby Poskytovatele registrační formulář “Vytvořit web stránku nebo e-shop” (dále jen „registrační formulář“). Vyplněním registračního formuláře zájemce o Služby Poskytovatele souhlasí s VOP a vztahují se na něj ustanovení těchto VOP.

2.2. Údaje uvedené zájemcem o Služby (Objednatelem) v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Objednatel je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje.

2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem. Poskytovatel zašle na adresu elektronické pošty určené Objednatelem v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele“) potvrzení objednávky včetně výzvy k uhrazení odměny a nákladů Poskytovatele (čl. 7 VOP).

2.4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Objednatel sám.

2.5. Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření.

2.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce uživatele nemůže poskytovatel splnit, zašle Objednateli znovu nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele. V případě, že v Objednávce Objednatele jde o nestandardní dodávku, může si Poskytovatel vyžádat před přijetím Objednávky 7 pracovních dnů na posouzení Objednávky. V případě individuální zakázky začíná dodací lhůta, uvedená v akceptaci Objednávky, běžet po uhrazení zálohy a deposita Objednatelem.

2.7. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP).

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. V návaznosti na řádné vyplnění registračního formuláře zájemcem o Služby zprovozní Poskytovatel bez zbytečného odkladu testovací uživatelský účet Objednatele (dále jen Testovací účet). Testovací účet Objednatele je zprovozněn na 15 dní zdarma. Testovací účet slouží zejména na obeznámení Objednatele s redakčním systémem Poskytovatele a Objednatel odesláním Objednávky prohlašuje, že je s funkčností obeznámen a funčnost redakčního systému bere na vědomí.

3.2. Ihned po akceptaci Objednávky Poskytovatelem podle čl. 2.3 VOP přechází Testovací účet Objednatele na řádný uživatelský účet (dále jen Uživatelský účet). Objednatel nemůže dál využívat zbývající dny bezplatného testovacího období, protože Služba přechází do placeného období.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Objednatelem.

3.4. Poskytovatel může Objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

3.5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.

 

4. LICENCE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

4.1. Poskytovatel na základě Objednatelem provedené úhrady odměny a nákladů Poskytovatele poskytne Objednateli nevýhradní licenci na redakční systém Poskytovatele, a to v mezích a rozsahu daném těmito VOP. Pro plné využití takto poskytnuté licence se Poskytovatel zavazuje dodat Objednateli služby související s užíváním software, webhosting software a postimplementační podporu software, v dále uvedeném rozsahu.

4.2. Webhosting redakčního systému zahrnuje umístění software na serveru Poskytovatele a garanci těchto parametrů služby:
4.2.1. Dostupnost redakčního systému z prostředí internetu v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
4.2.2. Diskový prostor pro data, obrázky, emaily a přílohy v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
4.2.3. Datové průtoky v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
4.2.4. Přístup do administrace redakčního systému s funkcemi software v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
4.2.5. Neomezený přístup k e-mailovým účtům pomocí protokolů SMTP, POP3, IMAP a v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele..

4.3. Postimplementační podpora zahrnuje následující plnění Poskytovatele:

4.3.1. Pravidelný rozvoj redakčního systému.
4.3.2. Odstraňování vad redakčního systému nahlášených Objednatelem po dobu platnosti licence
4.3.3. Monitorování a ladění výkonu redakčního systému.
4.3.4. Využití komunikačního nástroje HelpDesk.
4.3.5. Zasílání článků a informací z oblasti obchodování na internetu, novinkách v redakčním systému.

4.4. V souvislosti s poskytováním webhostingových služeb a služeb elektronické pošty se Poskytovatel zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět dohled nad technickým vybavením – servery. V souvislosti splněním této povinnosti má Poskytovatel právo monitorovat obsah informací ukládaných Objednatelem vsouvislosti s webohosingovou službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a dále právo monitorovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službami.

4.5. Webhostingové služby a službu elektronické pošty nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně Objednatele nebo na straně třetích osob. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za výpadky v dodávce elektrické energie, za výpadky datové sítě housingového centra a jiné poruchy způsobené třetími osobami nebo zásahy vyšší moci.

4.6. Při poskytování webhostingových služeb a služeb elektronické pošty může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb a dále může docházet k trvalé ztrátě (smazání) informací (dat) Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zálohování svých informací (dat) uložených na serveru Poskytovatele musí provádět samostatně a na své náklady.

4.7. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webhostingových služeb a služeb elektronické pošty. V souvislosti s plněním této své povinnosti může Poskytovatel provádět plánované odstávky těchto služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Odstávka služeb bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu 60 minut měsíčně s tím, že v případě, že Poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služeb v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících) může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služeb v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření). Vpřípadě plánované odstávky služeb oznámí Poskytovatel tuto odstávku předem tak, že informace o plánované odstávce umístí v rámci uživatelského účtu Objednatele, a to, je-li to možné, nejméně osm (8) hodin před započetím odstávky služeb. Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude Poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).

 

5. UŽITÍ SLUŽEB OBJEDNATELEM

5.1. Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Objednatelem. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Objednatel tuto škodu Poskytovateli nahradit.

5.2. Objednatel nesmí uživatelský účet a Služby užívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele.

5.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých slutžbách informační společnosti“), odpovědnost za obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti se Službami. Objednatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti se Službami (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv) a že Poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem či jinými osobami v souvislosti se Službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.

5.4. Objednatel nesmí v souvislosti se Službami ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.4.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp.,

5.4.2. porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály,

5.4.3. porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

5.6. Služby nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně. Za nevyžádaná sdělení se považují i taková sdělení zasílaná elektronickou poštou, která adresáta obtěžují, ačkoliv se nejedná o nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

5.7. Objednatel nesmí v rámci Služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).

5.8. Objednatel nesmí v rámci Služby šířit počítačové viry.

5.9. Objednatel nesmí při využívání Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí Službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě Poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku Poskytovatele, uživatelský účet a Služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

5.10. Objednatel dále nesmí v rámci Služby umísťovat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele a dále na své webové stránky umisťovat hypertextové odkazy na obsah, který poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.

5.11. Služby nesmí být využívány pro ukládání velkých souborů, popř. pro zpřístupňování těchto velkých souborů třetím osobám za účelem jejich stahování (vytváření jejich kopií) ze serveru, bez vztahu k webovým stránkám Objednatele. Dále je zakázáno zatěžovat server Poskytovatele nefunkčními scripty apod.

5.12. Objednatel se nesmí pokoušet proniknout na účty (stránky, diskové prostory apod.) jiných uživatelů serveru Poskytovatele.

5.13. Pokud je Objednatel společnost poskytující úvěry, půjčky a hypotéky, je povinen vydokladovat Poskytovateli do 5 dnů od vyplnění objednávky platné povolení na provozování této činnosti na území České republiky. Potvrzení je možné zaslat na emailovou adresu Poskytovatele.

 

6. REDAKČNÍ SYSTÉM

6.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli Smlouvou oprávnění k výkonu práva redakční systém užít (licenci), a to výhradně pro užití na serveru Poskytovatele.

6.2. Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci k redakčnímu systému jako nevýhradní, a to za podmínek níže uvedených.

6.2.1. Licence k redakčnímu systému je poskytována bez územního omezení, přičemž server Poskytovatele, na kterém bude rozmnoženina redakčního systému uložena, bude umístěn v České republice nebo Slovenské republice.

6.2.2. Objednateli bude umožněno užít rozmnoženinu redakčního systému zhotovenou na serveru Poskytovatele a Objednateli bude dále umožněno redakční systém užít sdělováním této rozmnoženiny veřejnosti prostřednictvím internetu. Objednateli tak bude zejména umožněno užít rozmnoženinu redakčního systému, která je nezbytná k zavedení a uložení redakčního systému do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti internet. Oprávnění podle tohoto článku je Objednatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím Poskytovatele.

6.2.3. Objednatel je oprávněn redakční systém užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

6.2.4. Objednatel nabývá licenci po zprovoznění redakčního systému Poskytovatelem, nejdříve však zprovozněním uživatelského účtu Objednatele. Licence je poskytnuta na dobu účinnosti Smlouvy a licence k redakčnímu systému zaniká ukončením účinnosti Smlouvy. Po skončení účinnosti licence je Objednatel povinen ukončit užití redakčního systému.

6.2.5. Rozsah užití redakčního systému může být omezen technickými prostředky ochrany práv Poskytovatele.

6.2.6. Objednatel je oprávněn redakční systém užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy (obchodních podmínek) a v souladu s určením redakčního systému.

6.2.7. Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence k redakčnímu systému, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

6.2.8. Objednatel není oprávněn provádět změny redakčního systému.

6.3. Objednatel bere na vědomí, že redakční systém je chráněn autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití redakčního systému. Autorem redakčního systému je Poskytovatel, který vlastní všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové kódy včetně dobré pověsti a jeho úpravy nebo změny. Poskytovatel je autorem grafických návrhů, šablon a samotné Služby.

6.4. Objednatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.

6.5. Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užití redakčního systému může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Objednatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

6.6. Redakční systém umožňuje Objednateli při vytváření webové stránky využít standardizované grafické šablony. Objednatel bere na vědomí, že oprávnění k užití jednotlivých standardizovaných grafických šablon a rozsah a způsob tohoto užití Objednatelem se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi Objednatelem a nositeli práv ktěmto standardizovaným grafickým šablonám. Uživatel smí standardizované grafické šablony za pomoci redakčního systému využít výhradně na základě a v souladu s těmito zvláštními smluvními ujednáními.

6.7. Provozovatel si vyhrazuje právo provoz Redakčního systému omezit pro plánované, nebo neplánované opravy a upgrady, bude-li to k zajištění provozu Redakčního systému potřeba.

6.8. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Redakční systém dle svého uvážení, obzvláště vpřípadech, kdy by provoz Redakčního systému Objednatelem poškozoval zájmy Provozovatele, nebo třetí strany.

 

7. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Veškeré ceny účtované v souladu s těmito VOP jsou předmětem ceníku umístěného na internetové adrese Provozovatele nebo papírového ceníku, který Poskytovatel předá Objednateli, a tvoří jejich nedílnou součást.

7.2. Cena za licenci redakčního systému (odměna za poskytnutí licence) a cena souvisejících Služeb je účtována Poskytovatelem jako 1 měsíční, 3 měsíční, 6ti měsíční, 12ti měsíční nebo 24 měsíční úhrnná částka. Faktury budou vystavovány Poskytovatelem vždy nejvýše 10 dnů před zahájením období poskytování služeb. V případě závazku Objednatele k nabytí licence redakčního systému Poskytovatele na 12 měsíců nebo 24 měsíců včetně závazku využití souvisejících Služeb získává Objednatel slevu na cenu, a to ve výši 2 měsíčních plnění. Objednateli je při tomto závazku účtována dle ceníku měsíční splátka ceny 12 nebo 24 měsíční snížená o shora uvedené slevy.

7.3. Cena za další volitelné služby bude splatná na základě zálohové faktury nebo faktury vystavené do 5 dnů od objednávky Objednatele.

7.4. Veškeré platby předpokládané těmito VOP budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to na základě zálohové faktury, nebo faktury, vystavené Poskytovatelem Objednateli a odeslané na kontaktní e-mail Objednatele.

7.5. Všechny zálohové faktury a faktury jsou splatné Objednatelem do 10 pracovních dnů po datu jejich vystavení, přičemž platba bude považována za uhrazenou po připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

7.6. Zálohové platby Objednatele budou Poskytovatelem vyúčtovány formou daňového dokladu a odeslány na kontaktní e-mail Objednatele, jak umožňuje legislativa ČR. Objednatel souhlasí s doručováním daňových dokladů e-mailem ve formě PDF.

7.7. Objednatel bere na vědomí, že úhradou faktury s plněním vyúčtovaným v souvislosti s licencí redakčního systému vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se jimi po celou dobu smluvního vztahu řídit.

7.8. V případě, že Objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek deaktivaci Služeb z důvodu nemožnosti spárovat platbu s fakturou.

7.9. V případě, že Poskytovatel v souladu vypoví Smlouvu či omezí poskytované Služby, nevzniká Objednateli nárok na slevu z již uhrazené odměny či na vrácení její poměrné části.

7.10. V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv platby Poskytovateli vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu § 369a obchodního zákoníku. Závazek Objednatele hradit odměnu a/nebo náhradu nákladů je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy může od Poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné s považují všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství Poskytovatele, zejména pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software sloužící k provozu uživatelského účtu. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

11.2. V případě ukončení účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) může Poskytovatel odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serverech Poskytovatele.

11.3. V případě, že Objednatel změní nastavení jmenného serveru u příslušného doménového jména tak, že informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele nejsou nadále přístupná prostřednictvím příslušného doménového jména, může Poskytovatel po předchozím upozornění odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele.

11.4. Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

11.5. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Na každé webové stránce vygenerované redakčním systémem je krátký textový odkaz na webovou stránku Poskytovatele. Tento odkaz je možné odstranit zakoupením příslušné služby podle technické specifikace umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.

11.6. Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku Poskytovatele jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem Poskytovatel.

11.7. Poskytování Služeb muže Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

11.8. Provozovatel nevstupuje do sporu mezi Objednatelem a jeho předchozím poskytovatelem webhostingu, resp. registrátorem domény. Za vlastníka webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo právnickou osobu se kterou byl uzavřen smluvní vztah na základě čl. 2, zejména figurujíci na fakturách za Služby, resp. jejich nadměrné většině.

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1. Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele.

 

13. SANKCE

13.1. V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv platby související se Smlouvou může Poskytovatel pozastavit poskytování Služeb, může Smlouvu vypovědět, je oprávněn zrušit uživatelský účet Objednatele a dále může Poskytovatel bez náhrady odstranit informace (data) Objednatele uložené na serveru Poskytovatele.

13.2. V případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.4, může Poskytovatel ihned přerušit poskytování Služeb, je oprávněn zrušit uživatelský účet Objednatele a může Smlouvu vypovědět.

13.3. Vpřípadě, že Objednatel utrpí jakoukoli škodu nebo ztrátu v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele při poskytování licenčních produktů a Služeb, Poskytovatel Objednateli nahradí škodu do výše, kterou mohl předvídat v souladu s ustanovením § 379 obchodního zákoníku, maximálně však do výše měsíčního plnění účtovaného Poskytovatelem Objednateli.

13.4. Výpověď Smlouvy podle tohoto článku nabývá účinnosti okamžikem doručení Objednateli na elektronickou adresu Objednatele nebo okamžikem jejího jiného doručení Objednateli.

 

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ VZTAHY

14.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Objednatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů Poskytovatelem, smluvními registrátory Poskytovatele a sdružením CZ.NIC: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefon Objednatele, IP adresa Objednatele, (dále společně jen jako „osobní údaje“), za účelem registrace doménových jmen.

14.3. Objednatel souhlasí s předáváním osobních údajů do zahraniční smluvním registrátorům Poskytovatele za účelem registrace doménových jmen. Zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

14.4. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v centrálních registrech doménový jmen, pro účely jejich (veřejnému) zpřístupněním prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménový jmen (od okamžiku registrace doménového jména), pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli a dále pro účely zřízení a vedení Objednatelova uživatelského účtu.

14.5. Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu deseti (10) let od ukončení účinnosti Smlouvy.

14.6. Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.

14.7. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

14.8. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 14.3) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

14.8.1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

14.8.2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

15. TRVÁNÍ SMLOUVY

15.1. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením.

15.2. Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Pokud se strany nedohodnou jinak, nebo jedna strana písemně neoznámí druhé straně, že již nemá zájem na pokračování smlouvy, a to nejpozději 2 měsíce před jejím ukončením, platí, že se po uplynutí této doby se smluvní vztah stran mění na smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou.

15.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel po ukončení účinnosti Smlouvy zastaví poskytování Služeb a může zrušit uživatelský účet Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že není-li odměna Poskytovatele a/nebo náhrada nákladů na další časové období ve stanovené lhůtě uhrazena, Smlouva a registrace doménového jména bez dalšího zaniká.

15.4. Objednatel má právo smluvní vztah, na jehož základě získal licenci redakčního systému a související Služby ukončit výpovědí, způsobem daným těmito VOP tak, že výpověď zašle Poskytovateli elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele. U verzí měsíční licence redakčního systému výpověď počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po jejím odeslání a výpovědní doba činí 1 měsíc. V případě 12-ti a 24 měsíčních licencí redakčního systému je Objednatel oprávněn smluvní vztah ukončit i kdykoliv před uplynutím této doby, zůstává mu však závazek k úhradě dosud nezaplacené části ceny těchto licencí tj. zbývající část měsíčních splátek ceny 12 a 24 měsíční licence. Ukončením smluvního vztahu se cena za 12ti a 24 měsíční licenci stává ve své zbývající neuhrazené části splatnou. Po ukončení výpovědní doby závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem zaniká, avšak i nadále trvá povinnost Objednatele uhradit Poskytovateli veškeré závazky vzniklé za trvání smlouvy.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na webových stránkách Poskytovatele.

16.2. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li ve VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Objednateli je doručováno na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v jeho uživatelském účtu, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Objednatele. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

16.3. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.

16.4. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

16.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Praze dne 5.10.2012

IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.
Ing. Juraj Bystrický, jednatel